Резолюція Конгресу


РЕЗОЛЮЦІЯ
ІV Конгресу освітян
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКOЛА ДОНЕЧЧИНИ:
ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»
щодо впровадження аспектів Нової української школи в Донецькій областіРеформування Нової української школи передбачає інший зміст освіти, нову методику навчання та нове освітнє середовище. А це, відповідно, потребує зміни менталітету всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, громади.

Орієнтуючись на вже прийняті реформаційні документи в освіті, а саме: Положення про освітній округ (Постанова КМУ від 20.01.16 № 79); Порядок формування органів управління освітою (Лист МОН України від 30.12.15 №1/9-633), Концепцію «Нова українська школа: простір освітніх можливостей», лист МОНУ № 1/9-633 від 30.12.2015 «Про формування органів управління освітою в ОТГ», лист МОНУ від 27.10.2016 № 1/9-570 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб», Дорожню карту освітньої реформи (2015 – 2025), з урахуванням основних напрямів та перспектив регіональної Програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки»;

зважаючи на те, що Нова українська школа Донеччини – це школа, до якої приємно ходити учням; тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити та бути відповідальними громадянами. Замість запам’ятовування фактів та понять учні набувають тут компетентностей – динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному житті. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння,

педагогічна спільнота Донеччини вважає за необхідне:

1. Активно підтримувати державні реформи відповідно до нових нормативних документів.

2. Відповідно до сучасної законодавчої бази Нової української школи, на основі пріоритетів регіональної Програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», визначити завдання щодо реформування системи освіти області за всіма її ланками у 2018-2019 н.р. та забезпечити їх виконання.

3. Здійснювати всебічний науково-методичний супровід педагогів щодо фактичної заміни інформаційного підходу у викладанні предметів на компетентнісний та діяльнісний; спланувати й організувати систему заходів, присвячених опануванню новітніх технологій та інструментів компетентнісного навчання, використовуючи неформальні форми вдосконалення професійної компетентності учителів Нової української школи, сучасні андрагогічні принципи навчання та ефективні інтерактивні форми роботи.

4. Забезпечити належний рівень науково-методичної, консультативної допомоги вчителям опорних шкіл, початкових класів із питань запровадження нових Державних стандартів, реалізації Концепції Нової української школи.

5. Створити необхідні оптимальні умови для підготовки вчителів до роботи в 1-х та 2-х класах за новим Державним стандартом початкової школи.

6. Сприяти реалізації принципу наступності в роботі закладів дошкільної й початкової освіти з метою впровадження в практику провідних ідей Нової української школи через створення особливого цілісного освітнього середовища.

7. Сприяти впровадженню мультидисциплінарного підходу в реалізації інклюзивного навчання, системної роботи серед освітян, батьків, громадськості щодо попередження стигмації та дискримінації дітей, які мають особливі освітні потреби, та можливостей забезпечення варіативності освітніх маршрутів осіб із особливими потребами.

8. Сприяти створенню безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості в Новій українській школі через розширення здоров’язбережувального простору.

9. Поглибити організаційно-методичний супровід щодо реалізації пілотного навчального проекту «Безпечна та дружня до дитини школа» та діяльності Шкіл сприяння здоров’ю.

10. Посилити та оновити організаційно-методичну, консультаційну, просвітницьку, профілактичну, прогностичну роботу психологічної служби з учасниками освітнього процесу в контексті Нової української школи; психологічного та соціально-педагогічного супроводу профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик та створення Шкільних служб порозуміння; психологічного та соціально-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.

11. Удосконалити форми взаємодії педагогів та обдарованих дітей і молоді шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій, спрямувати освітян на застосування елементів дистанційного навчання та активізацію самоосвітньої діяльності обдарованих дітей і молоді на платформі Центру підтримки обдарованих дітей Olimp.eschool.dn.ua Донецького облІППО.

12. Забезпечити науково-методичний супровід реалізації наскрізного виховання в закладах освіти регіону під час освітнього процесу.

13. Розробити та реалізувати комплекс заходів, орієнтованих на налагодження співпраці закладів освіти з батьківською громадою, що ґрунтується на критеріях партисипативності та комплексності.

14. Модернізувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх рівнів щодо впровадження в освітній процес новітніх технологій, передових практик, створення інноваційного освітнього середовища та здоров’яспрямованої діяльності з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та мінної безпеки.

15. Орієнтувати навчання педагогів на дитиноцентричний підхід – максимальне забезпечення саморозвитку та самореалізації особистості дитини; мотивувати освітян до пошуку нових форм і методів роботи у світлі реалізації Концепції «Нова українська школа».

16. Орієнтувати роботу педагогічної спільноти на опанування та відбір найбільш продуктивних методик та технологій навчання з метою формування компетентної особистості, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатного до прийняття відповідальних рішень, який поважає гідність і права людини; інноватора, здатного до конкурування на ринку праці та навчання впродовж життя.

17. Спрямувати зусилля педагогічної та батьківської спільноти Донеччини на організацію освітнього процесу в закладах освіти на загальнолюдських морально-етичних цінностях поваги до себе та іншого, що по’вязані в історії українського народу з християнською традицією, на принципах добровільності та позаконфесійності.

18. Сприяти формуванню сучасної моделі шкільної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком та експериментальним майданчиком для більш успішної реалізації аспектів Нової української школи.

Отже, учасники ІV Конгресу освітян Донеччини впевнені, що реалізація визначених завдань стане ефективним чинником на шляху до розбудови Нової української школи Донеччини – освіти для життя.